Svältorna i Västergötland
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Remmene skjutfält ger en bild av hur svältorna en gång såg ut

om man kan utläsa av namnet Svältorna var det ingen fröjd att leva här i forna tider. Svältorna ligger enligt P E Lindskog till en "mindre
del i Björke och till en del i Norunga". Dessutom finns en större svälta, belägen "dels i Norunga dels i Algutstorp" - se en karta.
På ett annat ställe skriver han att "Den delen af Ornungen, som inskjuter i Ornunga och Ljurs socknar, innehåller, enligt en Karta af 1698, omring 3000 geometriska tunnland, naken och steril mark".
Om Stora svältan "anmärkes här, såsom varande en stor slätt af 3/4 mils längd, uppå hvilken knapt ses en enbuske, utan idel ljungkullar, späckade öfverallt med större och mindre stenar".

Tillbak

Men så har det inte alltid varit. Innan Sverige blev en stormakt på 1600-talet växte ekarna tätt i trakten, men behovet av ek för krigsskeppen gjorde att inte mycket lämnades kvar.

Ur Natur och arbetsliv i svenska bygder, 1908-1910:
"På somliga ställen ser det icke fullt så dystert ut, där äro stenarna icke så stora, och marken buktar sig I höjder och sänker, alltid beklädda med ljung; men ödsligt är det i alla fall, och nästan aldrig ser man på dessa milsvida sträckor en stuga. Svältorna äro så gott som obebodda. Dock har här förr varit en skogstrakt; det vet man därav, att man i mossar har funnit tjocka trädstammar, och det händer också, att man träffar på en gammal stuga, byggd av det präktigaste ekvirke. De skogar, som funnits här i forna dagar, bestodo nämligen av ekar. Det har gått här som på så många andra ställen, att skogen höggs ned och landet blev en ödemark. Nu har man börjat plantera tallar på Svältorna, och dessa upptaga ett mycket mindre område nu, än de gjorde för en femtio år sedan".

Tillbaka

Gustaf Ewald berättar att då man på 1910-talet gav Västergötland som "provinsmärke" (nu landskapsblomma) i form av en ljungblomma, var det säkerligen med föreställning om att landskapet till största delen bestod av "svältor".
Men det blev ett ramaski från västgötarna som alls inte tyckte att deras landskap kännetecknades speciellt som ljungens särskilda hemvist.

I den tidens läroböcker stod att läsa om Svältorna: "En trakt norr om Borås har blivit kallad Svältorna, emedan jorden är så mager at folk ej där kan livnära sig".

I en annan: "Mest bekanta äro de ovanligt fula Svältorna".
Vilhelm von Braun beskrev i en nidvisa att Svältorna var "ett tryckfel i naturens stora bok".

 


Remmene - tänk bort träden i bakgrunden...

 

Tillbaka

Lindskog skrev år 1816:

"Af de så kallade Svältorne, ligger den mindre till en del i Björke och till en del i Norunga. Denna tillika med den större Svältan (som ligger dels i Norunga dels i Algutstorp) äro vidsträckte utmarker, på hvilka väl något bete är för kreaturen, särskilt kring vattudragen och på sanka ställen, varande sjelfva namnet en påminnelse derom, att kreaturen på dem ej hafva överflöd av bete. De äro dels med berg uppfyllde, dels och synnerhet med stora och jordfasta stenar likasom öfverbeströdde, emillan hvilka ljung och några få enbuskar växa".

"Utom dessa äro här i orten flere och vidsträckte utmarker af samma beskaffenhet, såsom Stammerbackarne i Ornunga, hvilka äro en fortsättning af Stora Svältan, Wåthult emillan Skölfvene och Mjellrunga m.fl. Till odling otjenlige, kunde de endast genom skogs plantering och fredande blifva rätt nyttiga, då ock orten skulle få ett mindre ödsligt utseende. Likväl ärbjude sig de i dem befintlige kärr, mader och mossar åt en framtida odling".

"Folkets lefnadssätt är någorlunda enkelt och sparsamt. I denna församling likasom i de nästgränsande af Elfsborgs Län, äro forntidens både språk och seder mera bibehållne, än på många andra orter i Riket".