Odens flisor i Genneved
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Invid den urgamla landsvägen mellan Skara och Lödöse tronar dessa tre stenbumlingar

lldeles invid vägen mellan Sollebrunn och Nossebro och endast några få km öster om kyrkan i Stora Mellby står tre bjässar till stenar och begrundar tidens gång - kanske att det fattas en eller flera stenar.
Stenar som står i fallande storlek antas kunna vara syftstenar för att hålla ordning på sol, måne eller någon speciell stjärnbild.

Vid platsen för stenarna har det i mer än 1000 år funnits en trevägskorsning; tog man vägen som går österut så hamnade man så småningom i Skara, eller om man gick åt andra hållet mot Sollebrunn så kom man omsider att hamna i Lödöse.

Namnet Genneved kom i samband järnvägens ankomst att ändras till Gendalen men skrevs år 1481 som Geennewegh, sammansatt av det fornsvenska genne (gen) och vægher (väg) som senare bytts ut mot väg (Linde), alltså genvägen.

I korsningen var fordom en marknadsplats belägen, vilket med tanke på placeringen mellan de två ovan omtalade dåtida metropolerna inte alls förefaller vara egendomligt.
Även en galgbacke har funnits här, och strax norr om stenarna låg byns kyrka från tidig medeltid vilken raserades på 1500-talet varefter socknen kom att hamna under Mellby.

Strax väster om Genneved flyter Mellbyån förbi, utmed vilken man färdats hit från Gräfsnäs och Loholm i sjön Anten och i förlängningen ända från Lödöse. Söder om Genneved ligger platsen Borg, idag en mindre samling småhus, men kanske att här en gång låg någon form av borg liksom det gör i Mellby tre km västerut. Läget talar för att man kan ha velat någon form av befästning här, för ungefär till Borg kunde man nog dra en båt innan man i Genneved valde landväg in mot Västergötland.

Odens flisor förekommer även i Jällby och i Hudene.

 

 

Tillbaka

Herreladorna

Stenarna i Genneved är förmodligen gravar över dåtidens stormän som bodde här. Monumenten ville man naturligtvis att de skulle synas från vägen, omtalande att man här passerade de ärorika kämparna och deras ätts domäner.

Om dessa skrev P E Lindskog år 1816 att "ännu påtagligen synas lämningar efter stora och betydande egendomar, kring hvilka forntidens djupa och breda diken, ännu knapt till hälften af tiden igenfyllda, af ½ mils omkrets, qvarligga; och kallas ännu hela denna trakt, som i senare tider blifvit öfverklädd med små björkskog - Herreladorna.

 

Tillbaka

I den äldre Västgötalagens av Vidhemsprästen bifogade lagmanslängd står att den andre lagmannen Björn Kälke skulle ha kommit från Mellby. Måhända att det var nuvarande Stora Mellby som åsyftades och att det var vid dessa stenar han skötte sitt ämbete?


s