Svenneby gamla kyrka
Uppdaterad den 11 juli, 2008
Tillbaka


Svenneby gamla kyrka - notera prästens smala dörr som leder in till koret
venneby är beläget en dryg halvmil söder om Hamburgsund, i den södra delen av det gamla Ranrike som Bohuslän hette då kyrkan
byggdes på 1100-talet, i Kvilder (Kville) härad. Benämningen Bohus län började inte användas förrän på 1400-talet. År 1317 skrevs namnet Suæina bear sokn.

Kyrkan ligger belägen alldeles invid och nedanför en i det närmaste lodrät klippvägg medan kyrkans klockstapel sedan 1300-talet stått uppe på klippan för att malmens klang bättre skulle höras ut över den bergiga nejden.

Tillbaka


Predikstolen är från 1600-talet, innertaket tillkom ca 1720, altaruppsatsen 1740, takmålningarna 1741 och norra läktaren på bilden under 1800-talet

Kyrkan hade fram till det absoluta slutet av 1600-talet en triumfbåge liknande den i Horla kyrka. Kyrkans dopfunt av täljsten är från 1200-talet, och på väggarna hänger trästoder föreställande madonnan med barnet och S:t Olof samt en apostlabild.


Kyrktornet på klippan är från 1300-talet, notera avsaknaden av fönster på kyrkans nordsida

 

Index över kyrkorna

Läs en betraktelse över kyrkorna

 

Tillbaka

Försvunnet gravfält

Cirka hundra meter norr om Svenneby kyrka fanns förr nio gravhögar (fem av dem fanns ännu år 1932) där som vägen mot Hamburgsund går idag. På platsen har man bl.a. påträffat krukskärvor, delar av bronsföremål, del av en bronsfibula, järnspik m.m.

 

 

Tillbaka

Karlsborg


Platån uppe på klippan där en gång Hornborg eller Hoge slott samt Karlsborg låg beläget, här med utsikt västerut över Hornboresund, idag kallat för Slottsfjorden

En dryg halvmil norr om Svenneby och strax söder om dagens Hamburgsund i Bohuslän låg från år 1455 borgen Karlsborg belägen högst upp på en klippa. Borgen tillkom under den svenske kungen Karl Knutsson Bondes första av tre regeringsperioder under unionstiden.

Borgen uppfördes av riksmarsken Tord Karlsson Bonde, en kusin till kungen som kom att mördas i sömnen just här på borgen av den danskfödde borgfogden Jöns Bosson redan året därpå.

Borgen var 150 x 130 m stor och hade flera omslutande vallar och två förborgar. Uppe på toppen fanns en "wattencistern, som, äfwen i den långwarigaste torka, aldrig tryter watten". Vid en arkeologisk undersökning utförd i början av 1900-talet fann man bakstycket till en kanon, kanonkulor, gevärskulor, lans- pil- och armborstspetsar samt en stridshammare. Även arbetsredskap, mynt och jordbruksredskap påträffades.

Borgens storhetstid har av fynden att döma varit ungefär mellan 1450-1530. Då Gustav Vasa intog Viken (ung. norra Bohuslän) år 1523 intogs Karlsborg liksom Olsborg, vilka båda kom att förstärkas. Karlsborg förstördes sedan av Kristian II år 1531.

Tillbaka


Nedanför borgklippan dit en trappa idag leder upp ligger ett gravfält från järnåldern

Snorre berättade i Haraldssönernas saga att Inge krokrygg låg med sina skepp här i Hornborsundet år 1137 under hans stridigheter om den norska kronan. Även den västgötske lagmannen Karle av Edsvära besegrade han detta år i ett slag i Krokaskogen några mil åt nordost.

En skylt på platsen berättar att borgen skall ha blivit återuppbyggd år 1218.

Hornbore pekas ut som den plats där hornborating i Ranrike tog sin plats, detta innan tinget sägs ha flyttat till Wrem (beläget några km åt öster?). Strax nedanför borgklippan ligger Hornbore vikingaby, se några bilder under Vikingarnas hem.

Tillbaka

Dryga 300 m åt nordost låg fornborgen på Normansberget i skydd av bergets branta stup, 200 x 160 m stor. Den förefaller dock inte ha haft någon vattenkälla, men väl klippskrevor som tidvis varit vattenfyllda.